هنرمندانی آموزش دیده با آلات موسیقی و صدایی زیبا و دلنشین لحظات خوشی را برای مردم به یادگار میگذارند.