بهترین مداحان و مولودی خوانان در سطح کشور، در گروه حامیه الرسول فعالیت میکنند و با اجرای گیرا و رسای خود، مخاطب را به وجد می آورند.